User Tools

Site Tools


15388-santiago-do-sul-la-gi

Santiago do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 73,562 km², dân số năm 2007 là 1450 người, mật độ 20,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15388-santiago-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)