User Tools

Site Tools


15392-santo-afonso-la-gi

Santo Afonso là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1169,503 km², dân số năm 2007 là 2855 người, mật độ 2,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15392-santo-afonso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)