User Tools

Site Tools


15394-santo-amaro-do-maranh-o-la-gi

Santo Amaro do Maranhão là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1601,164 km², dân số năm 2007 là 11156 người, mật độ 6,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15394-santo-amaro-do-maranh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)