User Tools

Site Tools


15397-santo-ant-nio-da-barra-la-gi

Santo Antônio da Barra là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 451,596 km², dân số năm 2007 là 4632 người, mật độ 10,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15397-santo-ant-nio-da-barra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)