User Tools

Site Tools


15401-santo-ant-nio-de-goi-s-la-gi

Santo Antônio de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 132,803 km², dân số năm 2007 là 3932 người, mật độ 29,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15401-santo-ant-nio-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)