User Tools

Site Tools


15402-santo-ant-nio-de-jesus-la-gi

Santo Antônio de Jesus là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 259,213 km², dân số năm 2007 là 86876 người, mật độ 335,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15402-santo-ant-nio-de-jesus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)