User Tools

Site Tools


15403-santo-ant-nio-de-lisboa-la-gi

Santo Antônio de Lisboa là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 395,799 km², dân số năm 2007 là 5536 người, mật độ 13,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15403-santo-ant-nio-de-lisboa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)