User Tools

Site Tools


15408-santo-ant-nio-do-descoberto-la-gi

Santo Antônio do Descoberto là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 938,309 km², dân số năm 2007 là 78995 người, mật độ 84,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15408-santo-ant-nio-do-descoberto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)