User Tools

Site Tools


15414-santo-ant-nio-do-leverger-la-gi

Santo Antônio do Leverger là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 12260,081 km², dân số năm 2007 là 18859 người, mật độ 1,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15414-santo-ant-nio-do-leverger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)