User Tools

Site Tools


15416-santo-ant-nio-do-palma-la-gi

Santo Antônio do Palma là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 126,095 km², dân số năm 2007 là 2216 người, mật độ 17,57 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15416-santo-ant-nio-do-palma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)