User Tools

Site Tools


15422-santo-ant-nio-do-tau-la-gi

Santo Antônio do Tauá là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 537,627 km², dân số năm 2007 là 24814 người, mật độ 46,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15422-santo-ant-nio-do-tau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)