User Tools

Site Tools


15425-santo-ant-nio-la-gi

Santo Antônio là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 301,052 km², dân số năm 2007 là 20765 người, mật độ 69 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15425-santo-ant-nio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)