User Tools

Site Tools


15441-sapezal-la-gi

Sapezal là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 13597,506 km², dân số năm 2007 là 14254 người, mật độ 1,05 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15441-sapezal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)