User Tools

Site Tools


15530-satubinha-la-gi

Satubinha là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 605,838 km², dân số năm 2007 là 8316 người, mật độ 13,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15530-satubinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)