User Tools

Site Tools


15533-saudades-la-gi

Saudades là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 205,554 km², dân số năm 2007 là 8587 người, mật độ 37,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15533-saudades-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)