User Tools

Site Tools


15552-schroeder-la-gi

Schroeder là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 143,818 km², dân số năm 2007 là 12776 người, mật độ 81,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15552-schroeder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)