User Tools

Site Tools


15581-seara-la-gi

Seara là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 312,54 km², dân số năm 2007 là 17121 người, mật độ 56,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15581-seara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)