User Tools

Site Tools


15582-sebasti-o-barros-la-gi

Sebastião Barros là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1013,926 km², dân số năm 2007 là 4747 người, mật độ 4,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15582-sebasti-o-barros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)