User Tools

Site Tools


15583-sebasti-o-laranjeiras-la-gi

Sebastião Laranjeiras là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2004,185 km², dân số năm 2007 là 9424 người, mật độ 4,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15583-sebasti-o-laranjeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)