User Tools

Site Tools


15619-selv-ria-la-gi

Selvíria là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3258,653 km², dân số năm 2007 là 6343 người, mật độ 1,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15619-selv-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)