User Tools

Site Tools


15634-senador-canedo-la-gi

Senador Canedo là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 244,745 km², dân số năm 2007 là 74687 người, mật độ 305,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15634-senador-canedo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)