User Tools

Site Tools


15638-senador-georgino-avelino-la-gi

Senador Georgino Avelino là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 26,383 km², dân số năm 2007 là 3774 người, mật độ 143 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15638-senador-georgino-avelino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)