User Tools

Site Tools


15639-senador-guiomard-la-gi

Senador Guiomard là một đô thị thuộc bang Acre, Brasil. Đô thị này có diện tích 2047 km², dân số năm 2007 là 21000 người, mật độ 10,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15639-senador-guiomard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)