User Tools

Site Tools


15641-senador-jos-porf-rio-la-gi

Senador José Porfírio là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 14374,09 km², dân số năm 2007 là 14370 người, mật độ 1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15641-senador-jos-porf-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)