User Tools

Site Tools


15642-senador-la-rocque-la-gi

Senador La Rocque là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 746,738 km², dân số năm 2007 là 18425 người, mật độ 24,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15642-senador-la-rocque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)