User Tools

Site Tools


15644-senador-pompeu-la-gi

Senador Pompeu là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1002,127 km², dân số năm 2007 là 27459 người, mật độ 27,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15644-senador-pompeu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)