User Tools

Site Tools


15654-senhor-do-bonfim-la-gi

Senhor do Bonfim là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 816,697 km², dân số năm 2007 là 72574 người, mật độ 68,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15654-senhor-do-bonfim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)