User Tools

Site Tools


15698-serop-dica-la-gi

Seropédica là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 283,794 km², dân số năm 2007 là 76788 người, mật độ 270,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15698-serop-dica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)