User Tools

Site Tools


15702-serra-alta-la-gi

Serra Alta là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 90,444 km², dân số năm 2007 là 3200 người, mật độ 32,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15702-serra-alta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)