User Tools

Site Tools


15704-serra-branca-la-gi

Serra Branca là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 737,743 km², dân số năm 2007 là 12054 người, mật độ 16,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15704-serra-branca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)