User Tools

Site Tools


15705-serra-caiada-la-gi

Serra Caiada là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 167,348 km², dân số năm 2007 là 7752 người, mật độ 46,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15705-serra-caiada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)