User Tools

Site Tools


15709-serra-do-mel-la-gi

Serra do Mel là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 616,509 km², dân số năm 2007 là 8400 người, mật độ 13,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15709-serra-do-mel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)