User Tools

Site Tools


15711-serra-do-ramalho-la-gi

Serra do Ramalho là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2677,366 km², dân số năm 2007 là 32189 người, mật độ 12 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15711-serra-do-ramalho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)