User Tools

Site Tools


15714-serra-dourada-la-gi

Serra Dourada là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1441,545 km², dân số năm 2007 là 18410 người, mật độ 12,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15714-serra-dourada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)