User Tools

Site Tools


15715-serra-esp-rito-santo-la-gi

Serra là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 553,254 km², dân số năm 2007 là 394370 người, mật độ 712,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15715-serra-esp-rito-santo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)