User Tools

Site Tools


15718-serra-nova-dourada-la-gi

Serra Nova Dourada là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1479,893 km², dân số năm 2007 là 1349 người, mật độ 0,91 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15718-serra-nova-dourada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)