User Tools

Site Tools


15721-serra-talhada-la-gi

Serra Talhada là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 2965,3 km², dân số năm 2007 là 76360 người, mật độ 25,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15721-serra-talhada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)