User Tools

Site Tools


15726-serrano-do-maranh-o-la-gi

Serrano do Maranhão là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1207,043 km², dân số năm 2007 là 9339 người, mật độ 7,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15726-serrano-do-maranh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)