User Tools

Site Tools


15729-serrinha-dos-pintos-la-gi

Serrinha dos Pintos là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 122,644 km², dân số năm 2007 là 4263 người, mật độ 34,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15729-serrinha-dos-pintos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)