User Tools

Site Tools


15737-sert-ozinho-la-gi

Sertãozinho là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 32,798 km², dân số năm 2007 là 4114 người, mật độ 125,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15737-sert-ozinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)