User Tools

Site Tools


15744-sete-quedas-la-gi

Sete Quedas là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 825,925 km², dân số năm 2007 là 10659 người, mật độ 12,91 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15744-sete-quedas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)