User Tools

Site Tools


15750-severiano-melo-la-gi

Severiano Melo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 157,833 km², dân số năm 2007 là 10714 người, mật độ 67,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15750-severiano-melo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)