User Tools

Site Tools


15932-sidrol-ndia-la-gi

Sidrolândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 5286,49 km², dân số năm 2007 là 38139 người, mật độ 7,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15932-sidrol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)