User Tools

Site Tools


15936-sigefredo-pacheco-la-gi

Sigefredo Pacheco là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 982,074 km², dân số năm 2007 là 9523 người, mật độ 9,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15936-sigefredo-pacheco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)