User Tools

Site Tools


15961-sim-es-filho-la-gi

Simões Filho là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 192,163 km², dân số năm 2007 là 109775 người, mật độ 571,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15961-sim-es-filho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)