User Tools

Site Tools


15962-sim-es-la-gi

Simões là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1023,917 km², dân số năm 2007 là 13506 người, mật độ 13,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15962-sim-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)