User Tools

Site Tools


15981-sinop-la-gi

Sinop là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3194,339 km², dân số năm 2007 là 105762 người, mật độ 33,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15981-sinop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)