User Tools

Site Tools


15990-sirinha-m-la-gi

Sirinhaém là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 356,74 km², dân số năm 2007 là 36483 người, mật độ 102,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15990-sirinha-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)