User Tools

Site Tools


16104-solon-pole-la-gi

Solonópole là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1536,158 km², dân số năm 2007 là 17011 người, mật độ 11,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16104-solon-pole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)