User Tools

Site Tools


16115-sombrio-la-gi

Sombrio là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 142,745 km², dân số năm 2007 là 24424 người, mật độ 184,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16115-sombrio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)